Search:              
 
                                           
 

विमुक्त जाती -अ(V.J.)

आरक्षण(3%)

 अ.क्र.  जाती  तस्तम
 1)  बेरड  1) अ)**, ब्)नाईकवाडी, क)तलवार, ड्)वाल्मिकी
 2)  बेस्तर  2) संचलू वड्डार
 3)  भामटा

 3) अ)भामटी, ब्)गिरणी वड्डार, क)कामाटी, ड)पाथ्ररुट

     इ)टकारी (मुस्लिम धर्मीयांसह), फ)उचले, ग)घंटीचोर    

 4)

 कैकाडी

 (मुंबई, ठाणे, कुलाबा,

 रत्नागिरी, नाशिक, धुळे,

 जळगाव, पुणे, अहमदनगर,

 सातारा, सांगली, कोल्हापूर,

 सोलापूर, औरंगाबाद, बीड,

 परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड,

 जिल्हे व चंद्रपूर जिल्ह्यातील

 राजुरा तालुका यात

 4) अ)धोंतले

     ब)कोरवा

     क)माकडवाले किंवा कोंचीकोरवा

     ड)पामलोर

     इ)कोरवी

    

 5)  कंजारभाट  5)
 6)  कटाबू  -
 7)  बंजारा

 7) अ)गोर बंजारा, ब)लंबाडा/लंबारा, क)लंभाणी,

     ड)घरण बंजारा, ई)लभाण, फ)मथुरा लभाण,

     ग)कचकीवाले बंजारा, ह)लमाण बंजारा,

     इ)लमाण/लमाणी, ज) लबाण, क)***,

     ल)धाली/धालीपा, ग)धाडी/धारी, न)सिंगारी,

     व)नावी बंजारा, प)जोगी बंजारा, क्यु)**,र)**,

     स)बंजारी 

 8)  ***  पाल पारधी
 9)  राज पारधी  अ)***, ब)गाव पारधी, क)हरण शिकारी, ड)**
 10)  राजपूत भामटा  अ)परदेशी भामटा, ब)परदेशी भामटी
 11)  रामोशी  -
 12)  वंडार

 अ)गाडी वड्डर, ब)जाती वड्डर, क)माती वड्डर

 ड्)पाध्ररवट, इ)संगतराश्/दगडफोडू, ई)वड्डर

 13)  माघरी  अ)सलात, ब्)सलात वापरी
 14)  छप्परबंद ( मुस्लिम धर्मीयासह)