Search:              
 
                                           
 

-6-

महाराष्ट्रातील सर्व इतर मागासलेल्या वर्गाची यादी (आरक्षण - 19%)

 

 1) अलितकार

 38) वगळले
 2) बागडी  39) गढवी

 3) वगळले

 40) वगळले
 4) बडीआ  41) वगळले

 5) बजानिआ

 42) गोधाकी
 6) बाजीगर  43) गुरव
 7) बुट्टाल  44) वगळले
 8) भांड,छप्परभांड,मूस्लीम भांड  45) गवंडी, गुर्जर-कष्टीया
 9) भवैया किंवा तारगल  46) हलेपैक
 10) भाविण  47) वगळले
 11) भिस्ती किंवा पखाली, सक्का  48) वगळले
 12) वगळले  49) जगीयासी
 13) बारी किंवा बारई  50) जजाक
 14) बेरीया  51) जतिया
 15) बेसदेवा  52) जातिगर
 16) भडभुंजा, भूजवा,र्भूजवा,भुर्जी,भरडभूंजा,भूरंजी,भूंज  53) जव्हेरी,परजीया सोनी
 17) भांटा  54) वगळले
 18) भट,भाट  55) जोगीण
 19) चमथा  56) जोहरी

 20) चांदलगडा

  

 57) जुलाहा,अन्सारी
 21) चरण किंवा गढवी  58) जंगम
 22) चारोडी  59) वगळले,घितारी-जिनगर
 23) चिप्पा,छिपा  60) जाडी
 24) दास किंवा दांगडीदास  61) वगळले
 25) दावगर  62) कम्मी
 26) देपला  63) कापडी
 27) देवळी  64) वगळले
 28) देवदिग,देवाडिगा  65) खाटी
 29) वगळले  66) वगळले
 30) ढोली,हश्मी/डफली  67) वगळले
 31) वगळले  68) वगळले
 32) वगळले  69) कोंगाडी
 33) वगळले  70) कोर्चर
 34) वगळले  71) वगळले
 35) गंधारप  72) कचोरा
 36) गुजराथ बोरी  73) कादेरा
 37) वगळले  78) कामाटी

                     एच-०२३६-४अ