Search:              
 
                                           
 

विशेष मागास प्रवर्ग (S.B.C.)

(आरक्षण 2%)

  

अ.क्र. जातीचे नाव
  1)  गोवारी,गवारी
  2)  वगळले,
  3)  1)कोष्टी,2)हलबा कोष्टी,3)वगळले,4)साळी,स्वकुळ साळी,5)लाडकोष्टी,6)गढेवाल  कोष्टी,7)  देशकर,8)वगळले,9)पद्य शाली,तस्तम जात:सालेवार,चेनेवार,चनेवार,चेन्नेवार, 10)देवांग,11)काची बंधे,12)पटवीस,13)सतसाले,14)साडे,15)जैनकोष्टी
  4)

 1)कोळी,तत्सम जात,2)मच्छिमार कोळी,3)अहीर कोळी,4)खानदेशी कोळी,5)पानकोळी,6)ख्रि,7)चुंबळे कोळी,8)पानभरे कोळी,9)कोळी सुर्यवंशी,10)मांगेला,11)सोनकोळी,12)वैती,13)खारवा किंवा खारवी,14)अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश नसलेले कोळी

  5)

 1)मुन्नेरवार,2)मुन्नुरवार,3)मुन्नुर,4)तेलगु मुन्नुर,5)मुन्नुरवार तेलगु,6)वगळले,7)वगळले,8)तेलगु कापेवार,9)मुन्नरवाड,10)तेलगु फुलमाळी,

  6)  गाबीत
  7)  मुस्लीम धर्मीय भंगी/मेह्तर/लालबेग/हलालखोर/खाकरोब