Search:              
 
                                           
 

-1-

महाराष्टातील मागासवर्गीयांची यादी

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा 1976

(1976 चा 108 वा) मधिल परिशिष्ट 1 मधील भाग-10 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे

अनुसूचित जाती (आरक्षण 13%)

 

1) अगेर 25) हलसार, हसलार, हुलसवार
2) अनमुक 26) होलार, व्हलार
3) आरेमाला 27) होलय, होलेर, होलेया, होलिया
4) आरबा माला

28) कैकाडी ( अकोला, अमरावती, भंडारा,

      बुलढाणा, नागपुर, वर्धा, व यवतमाळ जिल्हे व

      राजुरा तालुका सोडुन चंद्रपुर जिल्हा यांत )

5) बहना, बहाना 29) कटिया, पधरिया
6) बाकड, बंट

30) खंगार, कनेरा, मिरधा

7) बलाही, बलाई 31) खाटिक, चिकवा, चिकवी
8) बरोस, बुरुड, बांजोर, बांसोडी 32) कोलूपूर्-वंड्लु
9) बेडाजंगम, बुडगा जंगम 33) कोरी
10) बेरड 34) लिंगडेर

11) भांबी, भांभी, असारुद, असोदी, चामडिया,

     चमार, चमारी, चांभार, चमगार, हरळय्या,

     हराळी, खालपा, माचीगार, मोघीगार, मादर,

     मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची,

     राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित,

     समगार, सतनामी, सूरज्यबंशी, सूरज्यरामनामी 

35) मादगी

12) भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना,

      हलालखोर, लालबेगी, बाल्मिकी, करोर, झाडगल्ली

36) मादिगा
13) बिंदला 37) महार, मेहरा, तराळ, धेगू-मेगू
14) ब्यागारा 38) माहयावंशी, धेड, वणकर, मारु-वणकर
15) चलवादी, चत्रया 39) माला
16) चेत्रदासर, होलया दासर, होलेया दसारी 40) माला दासरी
17) डक्कल, डोक्कलवार 41) माला हत्राई
18) ढोर, कक्कया, कंकया, डोहोर 42) माला जंगम
19) डोम, डुमार 43) माला मस्ती
20) वेल्लमलवार, येल्लमलवंडलु 44) माला साले, नेटकानी
21) गंडा, गंडी 45) माला सन्यासी
22) गरोडा, गारो

46) मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी-मांग

      मांग-म्हशी, मदारी,गारुडी

23) घासी, घासीया 47) मांग-गारोडी, मांग-गारुडी
24) हल्लोर 48) मत्रे

                                     एच-०२३६-२

49) मस्ती 55) सांसी
50) मेंघवाल, मेंघवार 56) शेणवा, चेणवा,सेडमा,रावत
51) मिठा, अयलवार 57) सिंधोल्लू, चिंदोल्लू
52) मुक्री 58) तिरगार, तिर्बंदा
53) नाडिया, हादी 59) तुरी
54) पासी